Kallelse till Årsmöte för Borås Karateklubb

Härmed kallas samtliga medlemmar i Borås Karateklubb till årsmöte som skall äga rum i Boråshallen c/2 tisdagen den 27 februari 2018 Kl 1930. Samtliga  medlemmar som enl. stadgar har betalat årsavgiften för 2017 har rösträtt. Nya medlemmar välkomnas att delta i mötet dock kan inte utöva rösträtt.

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Beslut om antal ledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
a) Ansökan om fortsatt spel hos Bingoalliansen i Borås
b) Pensionsavsättning
15. Mötets avslutande

Väl mött
Styrelsen

Bilaga:

Posted in Nyheter.