Kallelse till årsmöte 2024


Härmed kallas samtliga medlemmar i Borås Karateklubb till årsmöte som skall äga rum i Boråshallen C2 tisdagen den 19 mars 2024 kl 19.45.
Samtliga medlemmar som enl. stadgar har betalat årsavgiften för 2023 har rösträtt.
Nya medlemmar välkomnas att delta i mötet dock kan inte utöva rösträtt.

Dagordning:

 1. Öppnande av mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Beslut om antal ledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter 2025
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  1. a) Förslag att minska antalet styrelsemedlemmar
 14. Val av
  1. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. c) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. d) revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
  6. f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.

  Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna

  får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

  a) Ansökan om fortsatt spel hos Bingoalliansen i Borås

  b) Pensionsavsättning

  c) Säker förening

 16. Mötets avslutande

  VÄL MÖTT

  Styrelsen

Posted in Nyheter.