Nyheter

Inställd träning tisdag, vecka 8

Boras_basket_logo2

Vi delar vår fina träningslokal med många olika sporter. Just på tisdag den 17 Februari är hela Boråshallen bokad av Borås Basket. Detta innebär tyvärr att det inte är någon träning för någon av grupperna. Det är dock gratis inträde till basketen enligt denna länk.

Vi tar nya tag igen på Torsdag den 19 Februari!

Påminnelse till årsmöte 2014

ordforandeklubbaVi har tidigare kallat samtliga medlemmar i Borås Karateklubb till årsmöte som skall äga rum i Boråshallen c/2 tisdagen den 24 februari 2015 Kl. 1915.
Samtliga medlemmar som enl. stadgar har betalat årsavgiften för 2014 har rösträtt.
Nya medlemmar välkomnas att delta i mötet dock kan inte utöva rösträtt.

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter 2016
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) sekreterare i styrelsen för en tid av 1 år
c) kassör för en tid av 1 år;
d) val av två styrelseledamöter
e) revisor för I år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
g) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.
a) Ansökan om fortsatt spel hos Bingoalliansen i Borås
b) Pensionsavsättning
12. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
13. Övriga frågor
14. Mötets avslut